Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w  wyniku rozpatrzenia złożonej w terminie 1 oferty na „Wykonanie pełnego remontu zrzutowego wylotu kanału burzowego w punkcie Breńka w km 122+250”

Stosownie do § 27 ust. 3 pkt 7 i ust.4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RPWIK sp. z o.o. wybrano ofertę Zakładu Usługowego Budownictwa Wodno-Melioracyjnego „Hydro-Bud” Zbigniew Smaś, …

Taryfa dla Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno.
RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o informuje, że od dnia 7 grudnia 2023 r. nastąpi zmiana cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z decyzją KR.RZT.70.111.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno oraz Postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr: KR.RZT.70.111.2023 dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej.

Decyzja znak: KR.RZT.70.111.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Olesno i Żabno, na …

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr  20/IV/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku Rada  Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zał. Nr  1  do Uchwały Nr  20/IV/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku Rada  Nadzorcza –   Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.  zaprasza uprawnione podmioty …