Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 5 /2023 na realizację zadania „Dostawa i montaż dodatkowych mieszadeł i dodatkowej dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia złożonej w terminie 1 oferty w zapytaniu ofertowym nr 5 /2023 na realizację zadania „Dostawa i montaż dodatkowych mieszadeł i dodatkowej dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej”, stosownie do § 27 ust.4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RPWIK sp. z o.o. wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowe „OTECH” sp. z o.o. z siedzibą 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83 .

                Zwycięska oferta jest kompletna, a jej cena brutto wynosząca  689.348,58 zł mieści się w założonym budżecie środków przeznaczonych na realizację zadania. Wskazana kwota została poddana  negocjacji cenowej. W  wyniku negocjacji cenowej  i ponownej analizy zakresu przez P.U.H „Otech”  sp. z o.o. Oferent obniżył  cenę  wykonania usługi  z kwoty  689 348,58 brutto na 621 150,00 brutto. Wykonawca oświadczył, że omyłkowo wziął  pod uwagę  większy zakres prac, niż wynikający ze specyfikacji warunków zamówienia. W wyniku rezygnacji z pewnych prac Oferent obniżył oferowaną kwotę wynagrodzenia.