KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, oraz w związku z realizowaną umową na dostawę wody i odprowadzanie ścieków informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Zazamcze 53
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w Rozporządzenia w celu wykonania przedmiotu umowy
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, lub na potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, rozliczenia tychże usług tak poprzez czynności faktyczne związane z odczytami stanu poboru wody jak i prawne, w tym w dokumentach związanych z udokumentowaniem świadczonych usług (np. faktura, dokumenty rozliczeniowe, korespondencja), świadczenia usług serwisowych oraz w ewentualnych procedurach reklamacyjnych
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie umowy tj. firmy kurierskie, operator pocztowy, banki, jak również instytucje (gminy, związki gmin), których zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono współpracę
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje jak również nie będą podejmowane decyzje będące wynikiem profilowania
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Administratorem: osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki w godzinach pracy Spółki, listownie wysyłając wiadomość na adres Spółki 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Zazamcze 53, lub też drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres email: rpwik_dt@poczta.okay.pl
 12. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich brak może skutkować odmową wykonania umowy
 13. Obecnie przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe:
 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania)
 2. dane kontaktowe (adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu)
 3. status podatkowy (identyfikator podatkowy NIP, status podat­kowy)
 4. dane finansowe (dane rachun­ku bankowego).