zestawienie cenowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen netto w złotych za m3 dostarczonej wody i m3 oczyszczonych ścieków, obowiązujących w RPWiK w Dąbrowie Tarnowskie Spółce z o.o. z cenami średnimi w Polsce i w Małopolsce.

 

RPWiK w DT

Polska

Małopolska

m3 wody

3,97

4,01

4,82

m3 ścieków

7,30

6,95

7,64

Źródłem danych jest monitoring cen wody i ścieków prowadzony przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie.