Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

1.Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp.z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółkipn. „Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Spółka z o.o..

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu:

1).może być osoba, spełniająca łącznie następujące wymogi:

a. posiada techniczne, ekonomiczne lub prawnicze wykształcenie wyższe bądź analogiczne wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b. korzysta z pełni praw publicznych,

c. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

e. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 

f. spełnia inne niż wymienione w poprzedzających tiretach wymogi, określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

2)nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d. nie uzyskał absolutorium lub pozytywnego skwitowania działalności z funkcji pełnionych na stanowiskach, określonych w §6 ust. 1 lit.”e”Regulaminu konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/III/2020 Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.w Dąbrowie Tarnowskiej z 08 lipca 2020 r.;

e. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

f. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;

g. została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziału XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 590 i w art. 591 KSH.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu:

a. życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej,

b. list motywacyjny,

c. dyplom poświadczający wykształcenie,

d. oświadczenie o:

– korzystaniu z pełni praw publicznych,

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom

zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

– braku lub toczeniu się postępowania lub postępowań karnych przeciwko kandydatowi,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów postępowania kwalifikacyjnego i wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem,

e. w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa

handlowego albo zajmowania stanowisk kierowniczych lub samodzielnych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia swojej oferty- potwierdzające uzyskanie absolutorium albo pozytywnego skwitowania działalności z wykonania obowiązków za ten okres- o ile odrębne przepisy prawa przewidują obowiązek uzyskania absolutorium lub skwitowania działalności;

f. aktualne zaświadczenie o niekaralności (do 3 miesięcy przed datą złożenia dokumentów),

g. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

kierowniczym,

h. inne dokumenty według uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności

przydatne na stanowisku Prezesa Zarządu.

4.Kandydaci na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów są zobowiązani dołączyć

„Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach aktualnej sytuacji rynkowej”. Komplet dokumentów zawierających informację o sytuacji prawnej ekonomicznej i organizacyjnej RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp.zo.o. zostanie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Spółki w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200, przy ul. Zazamcze 53.

5. Dokumenty dostarcza się w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata.

6.W przypadku przedłożenia odpisów poświadczonych przez kandydata, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na życzenie Komisji Konkursowej, kandydat jest obowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

7. Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na Prezesa Zarządu”. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie w siedzibie Spółki, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w sekretariacie, czynnym w godz. 7,00 – 15,00 lub listownie pod adresem RPWiK Sp. z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

8. Zgłoszenie do konkursu należy składać do 23 lipca 2020r. do godz.14,00 .

Zgłoszenie kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postepowania , w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie niszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki : www.rpwik-dt.okay.pl .