Ogłoszenie na badanie sprawozdania finansowego RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie Na Badanie Sprawozdania Finansowego
RPWiK W Dąbrowie Tarnowskiej Sp. Z O.O.

Rada Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

1. Określenie firmy i siedziby Spółki:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki.

3. Termin i miejsce składania ofert:
w siedzibie Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 26.02. 2021 roku do godz. 15.00; lub elektronicznie na adres rpwik_dt@poczta.okay.pl
Oferty złożone po upływie terminu na ich przyjmowanie nie będą rozpatrywane.

4. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) badanie będzie przeprowadzane metodą pełną następujących dokumentów z obszarów:
– koszty zarządu,
– spójność sprawozdawczości spółki i jej przejrzystość,
– koszty i przychody finansowe,
– zyski i straty nadzwyczajne,
– tworzenie rezerw – ich zasadność prawna i ekonomiczna,
– umowy różnego rodzaju – zgodność z przedmiotem działalności spółki,
– różnice pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania spółki za rok 2020.
b) zobowiązanie do udziału w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu albo Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
c) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej dla Zarządu w formie tzw. listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
d) udzielenie konsultacji pracownikom Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.

5. Oferta powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON Oferenta;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (dot. firm);
c) oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia;
d) kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
e) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
f) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
g) oświadczenie Oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
h) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. w dniu 03.03.2021 roku o godzinie 09,00 .

7. Informację o ilości dokumentów, w tym w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną, można uzyskać od Głównej Księgowej Przedsiębiorstwa, nr telefonu 014 6422850, w godzinach od 8̊̊ ̊ do 14̊̊ ̊ w terminie do 19.02.2021 r.

8. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty występujące wspólnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) należy załączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

9. Ostateczny termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu biegłego do dnia 20.04.2021 roku.

10. Dokonując oceny złożonych ofert Rada Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. będzie się kierowała następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena – 50%.doświadczenie 25%, termin wykonania 5% za każdy dzień, max.25% ;

11. O wyborze oferty Rada Nadzorcza – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. powiadomi niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę wybranej firmy, siedzibę oraz cenę oferty.

12. Z biegłym rewidentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zlecenie.

13. Na zasadzie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019) w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów w/w ustawy.