Komunikat RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina wszystkich klientom, że zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r, poz 2028) każda osoba, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której jest dostarczana woda lub z której są odprowadzane ścieki, albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym musi zawrzeć odpowiednią umowę na wykonywanie tych usług.
W razie stwierdzenia braku w/w umów, kierowane będą do właściwych sądów wnioski o ukaranie karą grzywny, zgodnie art. 28 ust. 1 przywoływanej wyżej ustawy, której wysokość wynosi odpowiednio 5 i 10 tysięcy złotych.