Rada Nadzorcza RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

1.     Określenie firmy i siedziby Spółki:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

2.     Określenie przedmiotu zamówienia:

badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki.

3.     Termin i miejsce składania ofert:

w siedzibie Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 24.11.2022   roku do godz. 15.00; lub elektronicznie na  adres rpwik_dt@poczta.okay.pl

           Oferty złożone po upływie terminu na ich przyjmowanie nie będą rozpatrywane.

4.     Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

a)    badanie będzie przeprowadzane metodą pełną następujących dokumentów z obszarów:

– koszty zarządu,

– koszty sprzedaży

– koszty i przychody operacyjne,

– zyski i straty nadzwyczajne,  

– umowy różnego rodzaju – zgodność z przedmiotem działalności spółki,

b)    zobowiązanie do udziału w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu albo Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.

c)     zobowiązanie do przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej dla Zarządu w formie tzw. listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

d)    udzielenie konsultacji pracownikom Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.

5.     Oferta powinna zawierać:

a)    dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON Oferenta,

b)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (dot. firm);

c)     oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia,

d)    kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

e)    polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

f)     informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

g)    oświadczenie Oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

h)    określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

i)      oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. w dniu 30.11.2022  roku o godzinie  9.00 .

7.     Informację o ilości dokumentów, w tym w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną, można uzyskać od Głównej Księgowej Przedsiębiorstwa, nr telefonu 014 6422850, w godzinach od 8̊̊ ̊   do 14̊̊ ̊  w terminie do 10 lutego 2023 r.

8.     W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty występujące wspólnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) należy załączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

9.     Ostateczny termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu biegłego do dnia 31 marca 2023 roku.

10.  Dokonując oceny złożonych ofert Rada Nadzorcza  – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. będzie się kierowała następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena – 50%.doświadczenie 25%, termin wykonania 5% za każdy dzień  poprzedzający 31 marca 2023 roku, max.25% ;

11.  O wyborze oferty Rada Nadzorcza  – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. powiadomi niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę wybranej firmy, siedzibę oraz cenę oferty.

12.  Z biegłym rewidentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

13.   Na zasadzie  art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  11 września  2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. Zm.) w niniejszym  postępowaniu  nie stosuje  się  przepisów w/w ustawy.

Zastosowanie znajduje  Regulamin Zamówień Publicznych z dnia  4 sierpnia  2021 r/ dostępny na stronie www.rpwik-dt.okay.pl