Rada Nadzorcza RPWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

  Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 36/IV/2021

 1. Określenie firmy i siedziby Spółki:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

 • Określenie przedmiotu zamówienia:

badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki.

 • Termin i miejsce składania ofert:

w siedzibie Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 24.11.2021   roku do godz. 15.00; lub elektronicznie na  adres rpwik_dt@poczta.okay.pl
Oferty złożone po upływie terminu na ich przyjmowanie nie będą rozpatrywane.

 • Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
 • badanie będzie przeprowadzane metodą pełną następujących dokumentów z obszarów:

– koszty zarządu,

– koszty sprzedaży

– koszty i przychody operacyjne,

– zyski i straty nadzwyczajne,  

– umowy różnego rodzaju – zgodność z przedmiotem działalności spółki,

 • zobowiązanie do udziału w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu albo Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.
 • zobowiązanie do przekazania do wiadomości Radzie Nadzorczej dla Zarządu w formie tzw. listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 • udzielenie konsultacji pracownikom Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.
 • Oferta powinna zawierać:
 • dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON Oferenta,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny Oferenta, sposób reprezentacji a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (dot. firm);
 • oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia,
 • kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 • oświadczenie Oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 • oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. w dniu 30.11.2021  roku o godzinie  9.00 .
 • Informację o ilości dokumentów, w tym w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną, można uzyskać od Głównej Księgowej Przedsiębiorstwa, nr telefonu 014 6422850, w godzinach od 8̊̊ ̊   do 14̊̊ ̊  w terminie do 10 lutego 2022 r.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty występujące wspólnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) należy załączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów.
 • Ostateczny termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu biegłego do dnia 31 marca 2022 roku.
 • Dokonując oceny złożonych ofert Rada Nadzorcza  – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. będzie się kierowała następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena – 50%.doświadczenie 25%, termin wykonania 5% za każdy dzień  poprzedzający 31 marca 2022 roku, max.25% ;

 1. O wyborze oferty Rada Nadzorcza  – Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. powiadomi niezwłocznie po dokonaniu wyboru wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę wybranej firmy, siedzibę oraz cenę oferty.
 2. Z biegłym rewidentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
 3. Na zasadzie  art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  11 września  2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. Zm.) w niniejszym  postępowaniu  nie stosuje  się  przepisów w/w ustawy.

Zastosowanie znajduje  Regulamin Zamówień Publicznych z dnia  4 sierpnia  2021 r/ dostępny na stronie www.rpwik-dt.okay.pl oraz www.rpwikdt.pl .