Ogłoszenie wyników na zaprojektowanie, uzgodnienie warunków odbioru i użytkowania instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach

RPWIK.DT.13.2022
Dąbrowa Tarnowska, 03.02.2022r.

            Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w  wyniku rozpatrzenia złożonych w terminie 3 ofert na „Zaprojektowanie, uzgodnienie ze wszystkimi właściwymi podmiotami warunków odbioru i użytkowania przez Zamawiającego, wybudowanie i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 kW na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gorzycach, działka nr 1233/9”

            Stosownie do § 17 ust.6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RPWIK sp. z o.o. wybrano ofertę Centro-Solar Jarosław Boguś z siedzibą 26-500 Szydłowiec, ul. Szydłowieckiego 13w kwocie 117.000,00 zł ( słownie zł : sto siedemnaście tysięcy 00/100) brutto.

            Wybrana oferta jest kompletna i o najniższej cenie, mieszczącej się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania.