Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego na „Wymiany, po istniejącej trasie, wodociągu wykonanego z rur AC Ø 80 mm na rury PE (PCV) Ø 110 mm, o długości około 2000,00 mb, położonego w Odporyszowie w ciągu ulic : Jana Pawła II, Misjonarskiej, Źwiernik, Akacjowej i pl. Kościelnego”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w  wyniku rozpatrzenia złożonych w terminie 3 ofert na „Wymiany, po istniejącej trasie, wodociągu wykonanego z rur AC Ø 80 mm na rury PE (PCV) Ø 110 mm, o długości około 2000,00 mb, położonego w Odporyszowie w ciągu ulic : Jana Pawła II, Misjonarskiej, Źwiernik, Akacjowej i pl. Kościelnego” stosownie do § 17 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RPWIK sp. z o.o. wybrano ofertę: Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa Paweł Walas z siedzibą 39-308 Wadowice Górne Wola Wadowska 72A  w kwocie 28.905,00 zł (słownie zł : dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć 00/100) brutto.

             Wybrana oferta jest kompletna i o najniższej cenie, mieszczącej się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania.