Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zaprojektowanie, uzgodnienie ze wszystkimi właściwymi podmiotami warunków odbioru i użytkowania przez Zamawiającego, wybudowanie i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o nocy do 50 kW w Przepompowni Ścieków w Nieczajnej Górnej”

            Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w  wyniku rozpatrzenia złożonej w terminie 1 oferty na „Zaprojektowanie, uzgodnienie ze wszystkimi właściwymi podmiotami warunków odbioru i użytkowania przez Zamawiającego, wybudowanie i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o nocy do 50 kW w Przepompowni Ścieków w Nieczajnej Górnej”.

            Stosownie do § 28 ust.1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez RPWIK sp. z o.o. unieważnia się przedmiotowe zamówienie.

            W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do składania ofert wpłynęła 1 oferta lecz Wykonawca nie dołączył do niej parafowanego projektu umowy.