Informacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. o wyniku postępowania na zadanie nr 2021/BZP/0012003

Wykonawcy w postępowaniu nr 2021/BZP/00120031/01

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pn „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW w : 1/ siedzibie Zamawiającego, 2/ Stacji Uzdatniania wody w Żabnie, ul. Świętego Jana 6, 3/ Przepompowni Wody w Odporyszowie – siedziba w Sieradzy” ogłoszonego w dniu 20.07.2021r. pod poz. jak wyżej a otwartego w dniu 04.08.2021r. jako najkorzystniejszą – zgodnie z art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r, poz. 1129 – ze zm.) – do wykonania w/w zadania, po dodatkowych wyjaśnieniach złożonych na żądanie Zamawiającego, wybrano ofertę FG Energy sp. z o.o. sp. K. z siedzibą 31-548 Kraków, al.Pokoju 1 w cenie brutto 509.701,90 zł.
Wybrana oferta posiada najwyższą łączną liczbę punktów wśród złożonych ofert i spełnia warunki określone w SWZ.
Zgodnie z wymogami art. 253 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy podaje się do publicznej wiadomości streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

L PDane WykonawcyCena ofertowa bruttoLiczba pktow w krvteriumOkres gwarancjiLiczba pktow w krvteriumLaczna liczba pktowPoz. w rankinsu
1.ELTRIX Wielgus Robert 05-090 Raszyn, ul .Jaworskiego 5a576.983:6153..0060 mcy40,0093,004
2.Edison Energia SA 02-661 Warszawa, pi. I. Gusulskieso 1516.231.0059,2460 mcy40,0099,243
3.FG Energy sp.z o.o. sp. K. 31-548 Krakow, al. Pokoju 1509.701.9060,0060 mcy40,001001
4.SUN ENERGY SOLUTIONS sp. z o.o. 03-828 Warszawa. ul.Minska 63A515.370..0059..3460 mcy40,0099,342
5.OBO ENERGY sp. z o.o. 35-234 Rzeszow, ul.S. Trembeckieso 11A609.834:0050,1460 mcy40,0090,145
6.GENNER sp. z o.o. 26-600 Radom. ul. Grudniowa 44
7.Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika .Andrzej Gawrych 34-606 Lukowica 330690.792:6044,2760 mcy40,0084,276
8.Energetyka Solarna ENSOL 47-400 Raciborz. ul. Piaskowa 11


Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęło 8 ofert.
Odrzucono dwie oferty:
1. Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę Energetyka Solarna Ensol, ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz.

Oferta pomimo jej przesłania ePUAPem przy udziale platformy miniportal.uzp.gov.pl została
przesłana po terminie.


2. Na podstawie art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę GENER sp. z o.o., ul. Grudniowa 44, 26-600 Radom. Oferta pomimo przesłania jej ePUAPem przy udziale platformy miniportal.uzp.gov.pl nie została wykonana lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych przez Zamawiającego. Wykonawca przesłał plik, który został zaszyfrowany kluczem innego postępowania, co uniemożliwiło Zamawiającemu deszyfrowanie pliku i otwarcie oferty.

Dąbrowa Tarnowska, 23.08.2021 r.